PEARL CAT700 Specificaties/Specifications

 

 • Massieve Long-Grain (LGC) geleiders

 • Geleiders gecontroleerd voor digitale audio directionaliteit.

 • Minimale skew en faseversmering.

 • CMG (CL3 & FT4) PVC

 • Afscherming individuele aderparen + algemene afscherming

 • Isolatie van hardschuim (HCF)

  Solid Long-Grain Copper (LGC) zorgt voor een vloeiender en helderder geluid dan kabels die gewoon OFHC (Oxygen-Free High-Conductivity) koper gebruiken.

  Massieve geleiders voorkomen interactie tussen strengen, een belangrijke bron van vervorming.

  De oppervlaktekwaliteit is van cruciaal belang omdat een geleider kan worden beschouwd als een railgeleider voor zowel de elektrische velden binnen een geleider als voor de magnetische velden buiten de geleider.

  LGC heeft minder oxiden in het geleidende materiaal, minder onzuiverheden, minder korrelgrenzen en beslist betere prestaties.                                                     

  Hard-Cell Foam (HCF) isolatie zorgt voor kritische signaalpaargeometrie.

  Elk vast materiaal naast een geleider maakt eigenlijk deel uit van een onvolmaakt circuit. Draadisolatie en printplaatmaterialen absorberen allemaal energie.

  Een deel van deze energie wordt opgeslagen en vervolgens vrijgegeven als vervorming. Hard-Cell Foam Insulation is vergelijkbaar met de Foamed-PE en is geïnjecteerd met stikstof om luchtzakken te creëren. Doordat stikstof (zoals lucht) geen energie opneemt en dus geen energie afgeeft van of in de geleider, wordt vervorming verminderd. Bovendien zorgt de stijfheid van het materiaal ervoor dat de geleiders van de kabel een stabiele relatie behouden over de volledige lengte van de kabel, waardoor een stabiel impedantiekarakter ontstaat en vervorming verder wordt geminimaliseerd.

ENGLISH

 • Solid Long-Grain (LGC) conductors
 • Conductors Controlled for Digital-Audio Directionality.
 • Minimum Skew and Phase Smearing.
 • CMG (CL3 & FT4) rated PVC
 • Individual pair shielding + overall shielding
 • Hard-Cell Foam Insulation (HCF)

Solid Long-Grain Copper (LGC) allows a smoother and clearer sound than cables using regular OFHC (Oxygen-Free High-Conductivity) copper.

Solid conductors prevent strand interaction, a major source of distortion.

The surface quality is critical because a conductor can be considered as a rail-guide for both the electric fields within a conductor, and for the magnetic fields outside the conductor.

LGC has fewer oxides within the conducting material, less impurities, less grain boundaries, and definitively better performance.

Hard-Cell Foam (HCF) insulation provides critical signal pair geometry.

Any solid material next to a conductor is actually part of an imperfect circuit. Wire insulation and circuit board materials all absorb energy.

Some of this energy is stored and then released as deformation. Hard-Cell Foam Insulation is similar to the Foamed-PE and is injected with nitrogen to create air pockets. Because nitrogen (like air) does not absorb energy and therefore does not release energy from or into the conductor, distortion is reduced. In addition, the stiffness of the material ensures that the cable's conductors maintain a stable relationship over the full length of the cable, creating a stable impedance character and further minimizing distortion.